REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGROPOWER
sklep.agropower.pl

§1
Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć AgroPower Sp. z o.o. z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264520, NIP 5782929272, kapitał zakładowy 310.000 zł.
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Kliencie Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
 4. Kliencie Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431
 5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem https://agropower.pl oraz pod adresami niższego rzędu (subdomenami).
 6. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość stanowiący sklep internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.agropower.pl, który umożliwia Klientom składanie zamówień na produkty i usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem tego serwisu internetowego i zgodnie z jego Regulaminem.
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który w szczególności określa warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego.
 8. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć dokument dostępny pod adresem https://agropower.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci.html i stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków, na jakich funkcjonuje Strona Internetowa i Sklep Internetowy, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby, których dane te dotyczą.
 9. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu art. 535 kc, umowę o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 kc lub umowę o wykonanie dzieła w rozumieniu art. 627 kc zawieraną przez Klienta i Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 10. Warunkach Sprzedaży – należy przez to rozumieć dodatkowe warunki i zastrzeżenia umieszczone przez Sprzedawcę w opisie Produktu opublikowanym w Sklepie Internetowym, które stanowią integralną część Umowy Sprzedaży.
 11. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży składane Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Potwierdzeniu Zamówienia – należy przez to rozumieć potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które przesyłane jest Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego.
 13. Koncie – należy przez to rozumieć konto w Sklepie Internetowym, które zostało przydzielone Klientowi po skorzystaniu z dostępnej w Sklepie Internetowym funkcjonalności pozwalającej na jego założenie.
 14. Umowie o Prowadzenie Konta – należy przez to rozumieć umowę o utrzymywanie przez Sprzedawcę Konta Klienta w Sklepie Internetowym i umożliwienie Klientowi korzystanie z jego funkcjonalności.
 15. Cenie – należy przez to rozumieć zarówno cenę rozumieniu art. 535 kc, jak i wynagrodzenie w rozumieniu art. 735 kc i art. 627 kc.
 16. Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 17. Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą Klientowi na gromadzenie Produktów i określanie warunków Umowy Sprzedaży przed złożeniem Zamówienia.
 18. Produkcie – należy przez to rozumieć Produkt Cyfrowy.
 19. Produkcie Cyfrowym – należy przez to rozumieć Produkt, który stanowi treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 ust.1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 20. Bramce Płatności – należy przez to rozumieć obsługę płatności bezgotówkowych zapewnianą przez podmioty wskazane w Polityce Prywatności.
 21. Kurierze – należy przez to rozumieć określonych w Polityce Prywatności przewoźników wybranych przez Sprzedawcę, którym powierzona zostanie usługa dostarczenia i wydania Produktu Klientowi.
 22. prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 23. ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 24. ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 25. kc lub kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 26. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§2
Sprzedawca

 1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.).
 3. Potwierdzenie poprawności danych Sprzedawcy, w zależności od formy, w jakiej prowadzi on działalność gospodarczą, Klient może uzyskać w Krajowym Rejestrze Sądowym pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 20 1090 2617 0000 0001 0521 8907 (Santander Bank S.A.).
 5. Wszystkie treści opublikowane na Stronie Internetowej i w Sklepie Internetowym stanowią własność Sprzedawcy, chyba że zastrzeżono inaczej. Kopiowanie, wprowadzanie do obrotu czy w inny sposób wykorzystywanie tych treści może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).

 

§3
Klienci 

 1. Regulamin wiąże wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin, o ile wyraźnie w nim to zastrzeżono, może odmiennie regulować prawa i obowiązki Klientów Konsumentów oraz Klientów Przedsiębiorców.
 3. Przepisy Kodeksu cywilnego, do których odsyła Regulamin, mogą odmiennie regulować prawa oraz obowiązki Klienta Konsumenta i Klienta Przedsiębiorcy.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§4
Regulamin 

 1. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. Warunki Sprzedaży dla każdego z Produktów;
  2. Polityka Prywatności.
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Warunków Sprzedaży pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Sprzedaży.
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Klienta w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej.
 5. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 6. Do Umów Sprzedaży zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zapewni Klientowi dostęp do Regulaminów w brzmieniu sprzed dokonania w nich zmian.

§5
Wymogi techniczne 

 1. Usługi w Sklepie Internetowym świadczone są dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
 2. Usługi i czynności w Sklepie Internetowym, które świadczone są tylko w określonych dniach i godzinach, określa Regulamin.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do internetu;
  3. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);
  4. przeglądarka internetowa (Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby Sklep Internetowy był prawidłowo obsługiwany przez aktualne wersje przeglądarek Microsoft Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);
 4. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich, mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).
 6. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby kolory umieszczonych na Sklepie Internetowym zdjęć i wizualizacji Produktów odpowiadały kolorom faktycznie użytym przy wykonywaniu Produktu. Sprzedawca nie odpowiada jednak za błędne odczytywanie lub zniekształcenie kolorów zdjęć lub wizualizacji Produktów spowodowane jakością lub sposobem działania urządzenia końcowego, z jakiego Klient korzysta w trakcie przeglądania Sklepu Internetowego.

 

§6
Komunikacja 

 1. W Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 15:00 Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą środków komunikowania się na odległość:
  1. e-mail:
  2. telefon: +48 55 236 49 99
 2. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby Klient mógł szybko i efektywnie kontaktować się z nim z wykorzystaniem wskazanych w Regulaminie środków komunikowania się na odległość.
 3. Strona Internetowa może wskazywać także inne środki komunikowania się stron na odległość.
 4. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień, będzie korespondencja elektroniczna (e-mail).
 5. Klient może składać oświadczenia Sprzedawcy także z zachowaniem formy pisemnej, przesyłając je na wskazany w Regulaminie adres za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896).
 6. Klient w kontaktach ze Sprzedawcą powinien w miarę możliwości wykorzystywać adres e-mail wskazany przez siebie w Zamówieniu.
 7. Koszty korzystania ze środków komunikowania się Klienta Konsumenta ze Sprzedawcą na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora.

§7
Sklep Internetowy 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta oznacza każde jego zapoznanie się z treściami opublikowanymi przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób:
  1. zgodny z prawem;
  2. zgodny z dobrymi obyczajami;
  3. zgodny z Regulaminem;
  4. niezakłócający jego funkcjonowania;
  5. nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może w ramach Sklepu Internetowego organizować i prowadzić konkursy lub promocje, a ich warunki każdorazowo może określać odrębny regulamin lub Warunki Sprzedaży.
 4. Promocje prowadzone w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że ich regulamin lub oferta prezentowana w Sklepie Internetowym stanowią inaczej.

 

§8
Konto 

 1. Postanowienia tego paragrafu mają zastosowanie jedynie wtedy, kiedy Sprzedawca umożliwił Klientowi założenie i utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy prezentowaną w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta.
 3. Klient może założyć Konto w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza „załóż konto”.
 4. Skuteczne założenia Konta wymaga podania przez Klienta w Formularzu „załóż konto” następujących danych:
  1. nazwa użytkownika (login);
  2. hasło;
  3. imię i nazwisko;
  4. adres e-mail;
  5. adres do doręczeń;
  6. dane do faktury VAT (dotyczy Klientów Przedsiębiorców).
 5. Klient powinien dochować należytej staranności, aby dane wprowadzone przez niego do Formularza „załóż konto” były poprawne i zgodne z prawdą.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Konta przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem loginu i hasła utworzonego przez Klienta w procesie zakładania Konta.
 7. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego przez Klienta może wymagać Założenia Konta. Sprzedawca umieści w Sklepie Internetowym informacje o funkcjonalnościach dostępnych jedynie dla Klientów posiadających Konto.
 8. Założenie i utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym przez Klienta jest nieodpłatne.
 9. Utrzymywanie Konta w Sklepie Internetowym następuje w ramach Umowy o Prowadzenie Konta zawartej w momencie rejestracji Konta przez Klienta. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.
 10. Zmiany Regulaminu w zakresie Umów o Prowadzenie Konta wchodzą w życie w terminie czternastu (14) dni od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta o planowych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji Klienta dla zmian Regulaminu może on zażądać usunięcia Konta. W takim przypadku przyjmuje się, że żądanie usunięcia Konta stanowi jednocześnie wypowiedzenie Umowy o Utrzymywanie Konta ze skutkiem natychmiastowym, a Sprzedawca niezwłocznie uczyni zadość żądaniu Klienta.
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu Sprzedawca może wezwać Klienta do zaprzestania naruszeń i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Brak uczynienia zadość wezwaniu Sprzedawcy przez Klienta uprawnia Sprzedawcę do wypowiedzenia Umowy o Utrzymywanie Konta z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Sprzedawca niezwłocznie usunie konto Klienta i zakończy świadczenie na jego rzecz dalszych usług.
 12. Klient może w każdym czasie zażądać usunięcia Konta przez Sprzedawcę. W takim przypadku przyjmuje się, że żądanie usunięcia Konta stanowi jednocześnie wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym Umowy o Utrzymywanie Konta, a Sprzedawca niezwłocznie uczyni zadość żądaniu Klienta.
 13. Konto usunięte nie podlega przywróceniu. W celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego powiązanych z wymogiem posiadania Konta Klient powinien ponownie założyć Konto.

§9
Produkty 

 1. Eksponowanie Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kc.
 2. Produkty eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. są wolne od wad prawnych;
  2. są dopuszczone do obrotu;
  3. mogą być nabywane przez Klientów bez uzyskania jakichkolwiek pozwoleń lub koncesji.
 3. Sprzedawca każdorazowo za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie publikował istotne informacje dotyczące Produktów, a w szczególności opis ich funkcjonalności, cech, zastosowań lub warunków, na jakich są wykonywane lub świadczone (Warunki Sprzedaży).
 4. Fotografie lub wizualizacje Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter jedynie poglądowy, chyba że Sprzedawca w Warunkach Sprzedaży zastrzeże inaczej. W przypadku występowania różnic pomiędzy fotografiami lub wizualizacjami Produktów a Produktami dostarczonymi Klientowi Przedsiębiorcy różnice te nie będą mogły być traktowane jako wady.
 5. Przy wykonywaniu Produktów Sprzedawca może korzystać z podwykonawców.

 

§10
Produkty Cyfrowe 

 1. W razie potrzeby Warunki Sprzedaży Produktów Cyfrowych mogą zawierać informacje i pouczenia:
  1. o funkcjonalności Produktów Cyfrowych;
  2. o mających zastosowanie technicznych środkach ochrony Produktów Cyfrowych;
  3. o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów Cyfrowych.
 2. W zakresie Produktów Cyfrowych Sprzedawca informuje Klienta Konsumenta, że po dostarczeniu przez niego treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Klient Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stosownie do treści art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Klient Konsument, składając Zamówienie na Produkt Cyfrowy, wyraża zgodę Sprzedawcy na jego dostarczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem był Produkt Cyfrowy:
  1. Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Produktu Cyfrowego w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do Produktu Cyfrowego lub zablokowanie konta, jeżeli jest ono niezbędne w celu korzystania z tego Produktu Cyfrowego;
  2. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Produktu Cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.
 5. Koszt Dostawy Produktu Cyfrowego nie jest wliczony w Cenę i obciąża Sprzedawcę, chyba że Warunki Sprzedaży stanowią inaczej.
 6. W przypadku Produktu Cyfrowego Potwierdzenie Zamówienia będzie dodatkowo zawierać informację o udzielonej przez Klienta Konsumenta zgodzie na dostarczenie Produktu Cyfrowego w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu Cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie, chyba że Warunki Sprzedaży stanowią inaczej.
 8. Sprzedawca oświadcza, że:
  1. posiadać będzie autorskie prawa majątkowe do Produktu Cyfrowego, w szczególności skutecznie nabędzie udziały w tych prawach od współtwórców będących jej podwykonawcami lub pracownikami, lub
  2. posiadać będzie licencję do Produktu Cyfrowego wraz z prawem do udzielania licencji dalszych (sublicencji).
 9. Z chwilą dostarczenia Produktu Cyfrowego Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie Produktu Cyfrowego na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze;
  2. wprowadzenie do pamięci elektronicznej;
  3. wykorzystanie do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
 10. Sprzedawca nie określa sposobu korzystania z Produktu Cyfrowego.
 11. Jeżeli nabyty przez Klienta Produkt Cyfrowy przeznaczony jest do jego publicznego udostępniania na Stronie Internetowej, w Sklepie Internetowym lub im podobnych miejscach, to przyjmuje się, że Klient jest uprawniony do równoczesnego opublikowania tego Produktu Cyfrowego tylko w jednym (1) miejscu jednocześnie.
 12. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zbywania licencji;
  2. czerpania jakichkolwiek pożytków z licencji;
  3. udzielenia licencji dalszych (sublicencji).

§11
Opinie o Produktach 

 1. Postanowienia tego paragrafu mają zastosowanie jedynie wtedy, kiedy Sprzedawca umożliwił Klientowi publikowanie opinii o Produktach w Sklepie Internetowym.
 2. W celu opublikowania opinii Klient zobowiązany jest podać w formularzu „opinia” swoje imię i adres e-mail. Sprzedawca może dodatkowo uzależnić możliwość publikowania opinii od posiadania przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient uprawniony jest do opublikowania swojej subiektywnej opinii o Produkcie, ale opinia nie może:
  1. mieć charakteru wulgarnego, obraźliwego lub w inny sposób naruszającego powszechnie akceptowane normy społeczne;
  2. naruszać praw ochronnych na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  3. naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich;
  4. naruszać autorskich praw osobistych osób trzecich;
  5. naruszać dóbr osobistych osób trzecich;
  6. nawoływać do jakiejkolwiek dyskryminacji, a w szczególności z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości;
  7. stanowić elementu nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070);
  8. stanowić elementu nieuczciwej reklamy lub reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.);
  9. posłużyć do działań reklamowo-komunikacyjnych, które w inny sposób mogą naruszać porządek prawny lub dobre obyczaje w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.);

(dalej „Treści Naruszające Regulamin”).

 1. Sprzedawca może usunąć opinię Klienta, jeżeli:
  1. składa się ona z Treści Naruszających Regulamin;
  2. stanowi ona spam;
  3. w sposób oczywisty ma ona charakter fikcyjny.
 2. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli.

 

§12
Warunki Sprzedaży

 1. Każdy Produkt posiada Warunki Sprzedaży.
 2. Warunki Sprzedaży mogą w szczególności dotyczyć:
  1. Ceny;
  2. parametrów Produktu;
  3. promocji i obniżek Ceny dotyczących Produktu;
  4. warunków dostarczenia Produktu;
  5. czasu dostarczenia Produktu (czas dostawy);
  6. czasu wykonania lub spersonalizowania Produktu (czas realizacji).
 3. Warunki Sprzedaży mogą przewidywać obowiązek współdziałania Klienta ze Sprzedawcą. W takim przypadku Klient zobowiązuje się podejmować działania określone w Warunkach Sprzedaży w sposób niezwłoczny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. Opóźnienie Klienta z wykonaniem obowiązków określonych w Warunkach Sprzedaży przedłuża o czas tego opóźnienia termin, w jakim Sprzedawca miał wykonać swoje zobowiązanie w stosunku do Klienta.
 5. Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie Internetowym.
 6. Zmiany Warunków Sprzedaży obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie Internetowym.
 7. Do Umów Sprzedaży zawartych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Warunków Sprzedaży, stosuje się Warunki Sprzedaży w brzmieniu z dnia dokonania Zamówienia przez Klienta.

§13
Zamówienie 

 1. Klient może zamówić Produkty dostępne w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Formularza „Zamówienie”.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
  1. wybrać Produkt, ewentualnie określić jego pożądane cechy i parametry, a następnie umieścić go w Koszyku z wykorzystaniem przycisku „dodaj do koszyka”;
  2. po zakończeniu wyboru Produktów wejść w Koszyk z wykorzystaniem przycisku „Koszyk”;
  3. użyć przycisku „przejdź do płatności”;
  4. wybrać adres dostawy;
  5. wybrać sposób dostawy;
  6. wybrać formę płatności.
 3. Składając Zamówienie, Klient:
  1. akceptuje Regulamin;
  2. akceptuje Warunki Sprzedaży;
  3. potwierdza, że jego Zamówienie ma charakter kompletny i ostateczny;
  4. wskazuje adres e-mail, przy użyciu którego będzie prowadzona korespondencja;
  5. wskazuje dane niezbędne do wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego;
 4. Składając Zamówienie, Klient może:
  1. skorzystać z posiadanego kodu promocyjnego;
  2. umieścić w formularzu dodatkowe uwagi lub wskazówki dla Sprzedawcy.
 5. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza „Zamówienie” stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych przez Klienta w Zamówieniu.
 6. W przypadku braku wskazania przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury Sprzedawca wystawi inny dokument księgowy, jaki będzie właściwy dla Zamówienia.
 7. Jeżeli Klient nie zapłaci Ceny określonej w Zamówieniu w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od jego złożenia, to przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia (wycofał swoją ofertę), a Sprzedawca tę rezygnację przyjął.

 

§14
Umowa Sprzedaży 

 1. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą, jeżeli w odpowiedzi na wypełnienie i przysłanie przez Klienta Formularza „Zamówienie” Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi Potwierdzenie Zamówienia na trwałym nośniku, co stanowić będzie oświadczenie o przyjęciu oferty i zawarcie Umowy Sprzedaży. W każdym jednak przypadku Umowa Sprzedaży będzie uznana za zawartą nie wcześniej niż przed uiszczeniem Ceny przez Klienta.
 2. Po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymaniu Ceny Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, jeżeli:
  1. w odpowiedzi na przesłanie Potwierdzenia Zamówienia Sprzedawca otrzyma automatycznie wygenerowaną przez serwer pocztowy informację o braku możliwości dostarczenia e-maila Klientowi (błędy: za mało miejsca na koncie, nieistniejące konto, niedostępność serwera odbiorcy etc.), a Klient nie wskazał jakichkolwiek innych danych kontaktowych;
  2. z treści lub przedmiotu Zamówienia, a w szczególności z danych umieszczonych w Formularzu „Zamówienie”, w sposób oczywisty wynika, że stanowi ono oświadczenie pozorne w rozumieniu art. 83 kc.
 4. W przypadku otrzymania Ceny w wykonaniu Umowy Sprzedaży ostatecznie uznanej za niezawartą Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną Cenę.
 5. Umowa Sprzedaży zawarta zostanie w języku polskim.
 6. Prawem właściwym dla zawartej Umowy Sprzedaży będzie prawo polskie.

§15
Zmiany Umowy Sprzedaży 

 1. Strony w drodze negocjacji mogą zmienić Umowę Sprzedaży, a w szczególności:
  1. zmodyfikować warunki określone w Zamówieniu;
  2. zmodyfikować Warunki Sprzedaży;
  3. zmienić rodzaj dokumentu księgowego, jaki Sprzedawca dostarczy Klientowi.
  4. objąć nią dostarczenie lub wykonanie dodatkowych Produktów.
 2. Warunki zmiany Umowy Sprzedaży będą każdorazowo przedstawiane przez Sprzedawcę. Po przedstawieniu oferty zmiany Umowy Sprzedaży Klient może ją przyjąć bez zastrzeżeń lub przystąpić do negocjacji. Strony wyłączają możliwość zawarcia lub zmiany umowy w toku negocjacji w rozumieniu art. 72 §1 kc.
 3. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na ofertę Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi odpowiedni termin na jej przyjęcie lub kontynuowanie negocjacji, a bezskuteczny upływ terminu powoduje, że oferta przestaje obowiązywać (wygasa). W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia oferta wygasa z upływem siedmiu (7) dni od jej przedstawienia Klientowi.
 4. Wszelkie ustalenia Stron modyfikujące warunki Umowy Sprzedaży mogą następować w dowolnej, wybranej przez Strony formie, ale poczynione zmiany będą uważane za skuteczne jedynie pod warunkiem, że:
  1. Sprzedawca prześle Klientowi e-mail zawierający podsumowanie dokonanych ustaleń i modyfikacji wraz z wyraźną prośbą o ich zaakceptowanie (dalej „E-mail Podsumowujący”);
  2. Klient w odpowiedzi na E-maila Podsumowującego jednoznacznie potwierdzi wyszczególnione przez Sprzedawcę zmiany i modyfikacje.
 5. Klient nie może potwierdzić E-maila Podsumowującego jedynie częściowo lub zastrzeżeniem zmian. W takim przypadku poczynione zmiany i zastrzeżenia uważa się za bezskuteczne. W razie potrzeby Strony ponownie przystąpią do negocjacji, a po ich zakończeniu Sprzedawca prześle Klientowi zaktualizowanego E-maila Podsumowującego.
 6. Potwierdzony przez Klienta E-mail Podsumowujący staje się częścią Umowy Sprzedaży.
 7. Wszystkie zmiany Umowy Sprzedaży dokonywane z pominięciem powyższego trybu uważane będą za nieważne, chyba że strony zachowają formę pisemną.

 

§16
Zapłata Ceny

 1. Ceny Produktów eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
  1. płatne są z góry;
  2. mają charakter zryczałtowany;
  3. podawane są w złotych polskich (PLN);
  4. zawierają należny podatek VAT, chyba że Produkt objęty jest stawką 0% (zwolnienie przedmiotowe z VAT);
  5. zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne, jakie mogą być doliczone do Ceny, chyba że Produkt ma być dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. nie są indywidualnie dostosowywane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Klient może zapłacić Sprzedawcy Cenę za pośrednictwem:
  1. Bramki Płatności;
  2. przelewu bankowego.
 3. Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT lub fakturę imienną.
 4. W przypadku dostawy Produktów:
  1. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – Sprzedawca wystawia fakturę z należną stawką podatku VAT;
  2. dla Klienta Przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, ale na terenie Unii Europejskiej, Sprzedawca może wystawić fakturę ze stawką 0% podatku VAT, jeżeli taka stawka znajduje zastosowanie;
  3. dla Klienta Przedsiębiorcy mającego siedzibę poza terenem Unii Europejskiej Sprzedawca może wystawić fakturę z adnotacją o opodatkowaniu w kraju siedziby Klienta Przedsiębiorcy („The Reversecharge is applicable”).
 5. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

§17
Odstąpienie 

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw.
 2. Sprzedawca każdorazowo pouczy Klienta Konsumenta, że jeżeli z uwagi na Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży nie będzie przysługiwać mu prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z uwagi na wyjątek określony w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, a na żądanie Klienta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient Konsument nie jest zobowiązany skorzystać ze wzorca oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta Konsumenta liczony jest od dostarczenia Produktu Klientowi Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta wystarczającym jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc.
 6. W każdym przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta nie wymaga przedstawienia uzasadnienia dla tej czynności prawnej.
 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Przedsiębiorcę powinno, pod rygorem jego nieważności, zawierać wskazanie okoliczności faktycznych uprawniających Klienta Przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta skutkuje:
  1. uznaniem Umowy Sprzedaży za niezawartą (anulowanie zamówienia);
  2. powstaniem obowiązku Sprzedawcy do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki zostały one przez Klienta Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami.
 10. W terminie jednego (1) Dnia Roboczego od zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem nie są Produkty Cyfrowe, Klient Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży za zapłatą oznaczonej sumy (odstępnego), która wynosić będzie dla Klienta Przedsiębiorcy 25% Ceny (netto). Oświadczenie Klienta Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Za zapłatę odstępnego przez Klienta Przedsiębiorcę będzie również uznawać się zatrzymanie przez Sprzedawcę części Ceny na poczet jego pokrycia.

 

§18
Dostawa 

 1. Szczegółowe warunki dostawy określają Warunki Sprzedaży.
 2. Koszt Dostawy Produktu nie jest wliczony w Cenę i obciąża Klienta, chyba że Regulamin lub Warunki Sprzedaży stanowią inaczej.

§19
Rękojmia i Gwarancja 

 1. Brak wzmianki w Warunkach Sprzedaży:
  1. o udzielonej gwarancji oznacza, że na Produkt nie jest udzielona gwarancja;
  2. o udzielonej rękojmi oznacza, że na Produkt jest udzielona rękojmia.
 2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 3. Jeżeli Sprzedawca ograniczył lub wyłączył rękojmię na Produkt w stosunku do Klienta Przedsiębiorcy, to informacja w tym przedmiocie zostanie umieszczona w Warunkach Sprzedaży.
 4. Terminy wygaśnięcia uprawień z rękojmi lub przedawnienia się związanych z tym prawem roszczeń określają art. 568 kc i art. 576 kc.
 5. Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi, regulujące prawa oraz obowiązki Klienta Konsumenta, poza wyjątkami i włączeniami w nich zastrzeżonymi, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Klient Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w terminie trzech (3) dni od jego dostarczenia i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie pięciu (5) dni od stwierdzenia tej wady.

 

§20
Odpowiedzialność Sprzedawcy 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany względem Klienta do dostarczenia Produktu, który stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży, w stanie wolnym od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wadę fizyczną lub prawną Produktu na podstawie przepisów dotyczących rękojmi (art. 556 kc i dalsze).
 3. Wada fizyczna Produktu występuje w szczególności, gdy Produkt obciążony jest wadami, o jakich mowa w art. 5561 Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 4. Wada prawna Produktu występuje w szczególności, gdy Produkt obciążony jest wadami, o jakich mowa w art.5563
 5. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Sprzedawca powinien niezwłocznie wymienić produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 560 kc.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy Sprzedaży podlega ograniczeniu wynikającemu z art. 565 kc. Klient nie może również odstąpić od umowy sprzedaży Produktu, jeżeli jego wada jest nieistotna.
 7. W ramach rękojmi Klient Konsument może dodatkowo żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo, zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia jego wady.
 8. Jeżeli Produkt nabył Klient Konsument, a wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem terminu określonego w art. 5562 kc, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta Konsumenta.
 9. Sprzedawca może być zwolniony ze swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadkach określonych w art. 557 kc, a jej ograniczenie lub modyfikacja może nastąpić jedynie na warunkach wskazanych w art. 558 kc. Sprzedawca nie będzie zwolniony z odpowiedzialności za wadę Produktu, jeżeli ją podstępnie zataił w rozumieniu art. 564 kc.
 10. Klient może żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody w szczególności w przypadkach i na warunkach określonych w art. 566 kc i art. 574 kc.
 11. Sprzedawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne.

§21
Reklamacje 

 1. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta Konsumenta w terminie trzydziestu (30) dni od jej otrzymania, a w przypadku uchybienia temu terminowi przyjmuje się, że Sprzedawca uznał tę reklamację za zasadną.
 2. Jeżeli reklamacja Klienta Konsumenta zawiera żądania, o których mowa w art. 5615kc, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, to uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Postanowienia Regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do Klienta Przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszenie wad (reklamację) nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości ani w części za zasadne.
 4. Klient Konsument może składać reklamację:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: AgroPower Sp. z o.o., ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Klienta Konsumenta;
  2. dane identyfikujące Umowę Sprzedaży lub numer faktury VAT;
  3. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji.
 6. Reklamacja może dodatkowo zawierać:
  1. zwięzłe określenie oczekiwań Klienta Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę;
  2. inne informacje, które Klient Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu jego reklamacji przez Sprzedawcę.
 7. Klient Konsument zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 8. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie;
  2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do siedmiu (7) Dni Roboczych;
  3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do dziewięciu (9) Dni Roboczych;
  4. w każdym przypadku – nie więcej niż trzydzieści (30) dni, chyba że Regulamin zastrzega termin krótszy pod rygorem uznania reklamacji Klienta Konsumenta za zasadną.
 9. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca:
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
  2. zwróci się do Klienta Konsumenta o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji;
  3. przystąpi do oględzin wad Produktu zgłoszonych przez Klienta Konsumenta.
 10. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Sprzedawca może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsument lub świadczenie ekwiwalentne, na które Klient Konsument wyraził zgodę;
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsument, wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
  3. nie uwzględnić reklamacji, wskazując przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
  4. wystąpić do Klienta Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 11. Rozstrzygając o zasadności reklamacji, Sprzedawca przedstawia Klientowi Konsumentowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części, Sprzedawca poinformuje Klienta Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 13. Usuwając wadę lub wymieniając Produkt na nowy, Sprzedawca działa w sposób możliwie bezzwłoczny i nieuciążliwy dla Klienta Konsumenta.
 14. W przypadku sporu z Sprzedawcą Klient Konsument może zwrócić się o mediację lub pomoc prawną w szczególności do:
  1. Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184);
  2. Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.);
  3. Organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl) lub Europejskie Centrum Konsumenckie (https://konsument.gov.pl).
 15. Przed wytoczeniem powództwa Klient Konsument może skorzystać także z:
  1. postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze, składając wniosek we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym;
  2. z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) prowadzonej przez Komisję Europejską (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 16. Więcej informacji o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń, a także o przysługujących mu prawach Klient Konsument może uzyskać pod adresem serwisu UOKiK (https://polubowne.uokik.gov.pl).
 17. Spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem Przedsiębiorcą strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (właściwość umowna).

§22
Dane osobowe 

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych nie mają zastosowania do Klienta niebędącego osobą fizyczną.
 2. Sprzedawca przetwarza następujące dane Klienta:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. nazwa działalności (dotyczy Klientów Przedsiębiorców);
  4. adres zamieszkania lub siedziby;
  5. NIP (dotyczy Klientów Przedsiębiorców);
  6. adres e-mail;
  7. numer telefonu.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach: obsługi płatności, dostawy Produktu lub rozpoznania reklamacji.
 4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta do Bramki Płatności:
  1. w związku ze świadczeniem przez Bramki Płatności na rzecz Sprzedawcy usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  2. w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bramkę Płatności dokonywanych przez Klientów płatności przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sprzedawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 5. Sprzedawca informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca;
  2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w regulaminie;
  3. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji umowy o Prowadzenie Konta, Umowy Sprzedaży, a także rozpoznania reklamacji;
  4. dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń Klienta. W każdym przypadku nie dłużej niż 6 lat;
  5. dane osobowe Klienta nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest art.6 ust. 1 lit. b RODO;
  7. odbiorcami danych Klienta będą wyłącznie wskazane w Regulaminie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Sprzedawcy jako Administratora w celu obsługi płatności lub dostawy Produktu;
  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o przeniesienie swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Sprzedawca informuje, że nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia umowy o Prowadzenie Konta, Umowy Sprzedaży, a także rozpoznania reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta jest brak możliwości zawarcia powyższych umów lub rozpoznania reklamacji.
 8. W przypadku korzystania z Bramki Płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez niego na rzecz Sprzedawcy przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bramkę Płatności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Bramki Płatności w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sprzedawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Bramką Płatności.

 

§23
Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.12.2022 r.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, Warunkach Sprzedaży oraz Polityce Prywatności zastosowanie mają:
  1. Kodeks cywilny;
  2. Ustawa o prawach konsumenta;
  3. inne powszechnie obowiązuje akty prawne.
Mamy dla Ciebie ciasteczka! Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia Ci możliwości korzystania z jego wszystkich funkcjonalności. Kliknięcie przycisku „Tak, chcę ciasteczka!” oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies na zasadach i zgodnie z pouczeniami zawartymi w Polityce Prywatności. View more
Cookies settings
Tak, chcę ciasteczka!
Odrzucam
Polityka Prywatności AgroPower
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 16.12.2022 r.

dla serwisów internetowych należących do AgroPower Sp. z o.o.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór informacji dotyczących zasad i warunków, na jakich funkcjonuje nasz serwis internetowy, z którego zasobów aktualnie korzystasz. W tym dokumencie zawarte są także informacje o sposobie postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz pouczenia dotyczące Twoich praw związanych z danymi osobowymi.

Czy polityka prywatności jest umową albo regulaminem?

Nie. Polityka prywatności ma być dla Ciebie jedynie źródłem informacji i jej celem jest zapewnienie Ci możliwości sprawnego wykonania przysługujących Ci praw.

 

Gdzie jest dostępna polityka prywatności?

Polityka prywatności jest zawsze dostępna w serwisie internetowym i może być przez Ciebie w każdym czasie odczytana. Treść polityki prywatności może być przez Ciebie także pobrana i utrwalona, w szczególności poprzez jej wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Dynamiczny rozwój technologii i standardów tworzenia oraz prowadzenia serwisów internetowych może spowodować konieczność aktualizacji polityki prywatności. Zmiany mogą być również wymuszone przez nowe prawo lub dodatkowe wymogi, jakich spełnienia oczekują zewnętrzni dostawcy usług, z których korzysta ten serwis internetowy.

Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane w naszym serwisie internetowym.

Od kiedy obowiązuje polityka prywatności?

Polityka prywatności obowiązuje z chwilą jej opublikowania w naszym serwisie internetowym. Dokładamy najwyższych starań, aby ten dokument był zawsze aktualny i zawierał wyczerpujące informacje oraz pouczenia. W nagłówku polityki prywatności znajduje się też informacja o dacie umieszczenia aktualnej wersji w naszym serwisie internetowym.

Co zrobić w przypadku, gdy mam pytania dotyczące polityki prywatności?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem adresu , a my niezwłocznie odpowiemy na Twoje pytania lub udzielimy Ci niezbędnych pouczeń.

Co w przypadku, gdy nie akceptuję polityki prywatności w całości lub w części?

W takim przypadku powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania z serwisu internetowego.

II. ADMINISTRATOR

 

Do kogo należy serwis internetowy i kto nim zarządza?

Serwis internetowy prowadzi Administrator tj. AgroPower Sp. z o.o. z siedzibą 82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264520, NIP 5782929272, kapitał zakładowy 310.000 zł.

Gdzie mogę zweryfikować poprawność lub aktualność danych Administratora?

Dane Administratora możesz sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępnym online pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail , dzwoniąc na numer +48 55 236 49 99 lub przesyłając list na adres naszej siedziby: AgroPower Sp. z o.o., ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg. Koszty korzystania przez Ciebie ze środków komunikowania się na odległość odpowiadają zwykle stosowanym i są uzależnione od cennika operatora. Dostępne w serwisie internetowym regulaminy i inne dokumenty mogą także przewidywać dodatkowe sposoby skontaktowania się z Administratorem w poszczególnych sprawach.

Jakie prawne obowiązki ciążą na Administratorze?

Administrator wykonuje wszystkie obowiązki, jakie wynikają z przepisów prawa, a w szczególności wynikające z:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”).

 

Czy Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych?

Nie. Administrator samodzielnie wykonuje wszystkie prawa i obowiązki związane ze zbieraniem, przechowywaniem, ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Kto z ramienia Administratora ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów przetwarzają Twoje dane osobowe jako nasi procesorzy.

III. DANE OSOBOWE

 

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jakie przepisy regulują sposób postępowania z moimi danymi osobowymi?

Są to RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz inne akty prawne.

Jakimi zasadami kieruje się Administrator w odniesieniu do moich danych osobowych?

Oto lista przestrzeganych przez nas zasad wraz z podaniem podstawy prawnej, z której one wynikają oraz opisem, w jaki sposób te zasady stosujemy w praktyce:

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość (Art. 5 pkt 1 ppkt. a RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Ciebie przejrzysty.
 2. Ograniczenie celu (Art. 5 pkt 1 ppkt. b RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zrozumiałych dla Ciebie celach.
 3. Minimalizowanie danych (Art. 5 pkt 1 ppkt. c RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych następowało w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zrozumiałych dla Ciebie celach.
 4. Prawidłowość (Art. 5 pkt 1 ppkt. d RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe były prawidłowe i adekwatne do celów ich przetwarzania. Nasze ewentualne błędy niezwłocznie korygujemy, usuwając Twoje dane osobowe lub dokonując ich sprostowania.
 5. Ograniczenie przechowywania (Art. 5 pkt 1 ppkt. e RODO) – dokładamy najwyższej staranności, aby zebrane przez nas Twoje dane osobowe nie były przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to absolutnie niezbędne.
 6. Integralność i poufność (Art. 5 pkt 1 ppkt. f RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że zebrane przez nas Twoje dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane jedynie w sposób zgodny z prawem.
 7. Rozliczalność (Art. 5 pkt 2 RODO) – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w razie potrzeby móc wykazać, że przestrzegamy powyższych zasad.

Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z moją aktywnością w serwisie internetowym?

W zależności od podjętych przez Ciebie działań (np.: wysłanie zapytania, zapis na newsletter, dokonanie zakupu) Administrator może zwrócić się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres do doręczeń;
 • nazwa prowadzonej działalności gospodarczej;
 • numer NIP;
 • numer konta bankowego.

 

Chcę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ale nie wiem, jakie będzie to miało konsekwencje.

W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie będzie miało to dla Ciebie żadnych negatywnych skutków, a w szczególności finansowych. Wykonanie przez Ciebie tego prawa nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem naszych działań, które dotyczyły Twoich danych osobowych, podjętych przed wycofaniem przez Ciebie wspomnianej zgody. Musisz również pamiętać, że z chwilą wycofania zgody tracisz możliwość dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu internetowego, z których korzystanie jest możliwe jedynie na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Czy wniesienie przeze mnie sprzeciwu zawsze spowoduje, że Administrator zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych?

Tak, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, a w tym profilowania.

Jeżeli jednak Twój sprzeciw jest związany z Twoją szczególną sytuacją, to w pewnych przypadkach możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy istnienie podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

Tak. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo. W szczególności Twoje połączenie z serwisem internetowym jest szyfrowane przy użyciu certyfikatu SSL.

 

Kiedy Administrator może zbierać i przetwarzać moje dane osobowe?

RODO przewiduje wiele przypadków, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, ale my korzystamy z Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach i z powołaniem się na poniżej wskazaną podstawę prawną:

 1. Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (Art. 6 pkt 1 ppkt. a RODO), co jest niezbędne do udzielenia Ci rabatu lub przesłania kodu promocyjnego, zamówionej informacji handlowej, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach handlowych, podejmowania innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego, stosowania przez nas cookies w serwisie internetowym, umożliwienia Ci pozostawienia opinii lub komentarza w serwisie internetowym, korzystania z czatu, formularza kontaktowego i innych narzędzi do komunikacji z Administratorem;
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (Art. 6 pkt 1 ppkt. b RODO), co jest niezbędne do wykonania zawartej przez Ciebie umowy, rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego w celach związanych z zawartą umową lub zgłoszonymi przez Ciebie roszczeniami;
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na nas jako na Administratorze (Art. 6 pkt 1 ppkt. c RODO), co jest niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji lub innych roszczeń, tworzenia baz i zbiorów związanych z obowiązkami wynikającymi z RODO lub innych ustaw, wystawienia dla Ciebie faktury/rachunku, wykonania przez Administratora innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości i im podobnych;
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez nas jako Administratora (Art. 6 pkt 1 ppkt. f RODO), które każdorazowo będziemy Ci wskazywać w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w tym trybie.

 

Jakie przysługują mi prawa związane z moimi danymi osobowymi?

RODO zawiera bardzo wiele przepisów, które mają na celu zagwarantowanie ochrony Twoich praw. Poniżej prezentujemy Ci Twoje najważniejsze uprawnienia, ich podstawę prawną oraz pouczenie, jak praktyce możesz z nich skorzystać:

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (Art. 7 ust. 3 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z funkcjonalności serwisu internetowego, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 2. Prawo do uzyskania przejrzystej informacji o Twoich danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 3. Prawo do prowadzenia z Administratorem przejrzystej komunikacji dotyczącej w szczególności Twoich praw oraz przypadków naruszenia ochrony danych osobowych (Art. 12 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 4. Prawo do otrzymania informacji określonych w art. 13 RODO, które są podawane przy zbieraniu Twoich danych osobowych (Art. 13 RODO) możesz wykonać poprzez zapoznanie się z polityką prywatności, a w razie potrzeby także poprzez kontakt z Administratorem;
 5. Prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane (Art. 15 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 6. Prawo do otrzymania dostępu do Twoich danych osobowych oraz dotyczących ich informacji określonych w art. 15 RODO (Art. 15 ust. 1 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 7. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych (Art. 16 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 8. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (Art. 17 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 9. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 18 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 10. Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO) możesz wykonać poprzez kontakt z Administratorem;
 12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) możesz wykonać poprzez skorzystanie z informacji dostępnych na stronie https://uodo.gov.pl/83

 

Komu Administrator powierza przetwarzanie moich danych osobowych?

W celu zapewnienia dostępności serwisu internetowego oraz możliwości korzystania przez Ciebie z jego funkcjonalności, a także dla zapewnienia Ci obsługi, koniecznym jest posiłkowanie się przez nas usługami i produktami wielu podmiotów. W każdym przypadku nawiązania współpracy z takim podmiotem weryfikujemy, czy daje on rękojmię dla prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych, a także czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Skuteczna realizacja wymienionych powyżej celów może wymagać od nas powierzenia Twoich danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Zenbox Sp. z o.o. – dostawca usług hostingowych i poczty elektronicznej (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 2. Webio Grzegorz Wołoszyn – dostawca usług hostingowych (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 3. Shoper S.A. – dostawca platformy sklepu internetowego, systemu płatności online oraz systemu do wystawiania faktur online (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 4. IT Notion Michał Blicharz – dostawca usługi IT (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 5. IPROX Marcin Zakęs – dostawca usług dot. administracji i zarządzania (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 6. InfoPower Sp. z o.o. – dostawca usług księgowych (obszar przekazania danych: tylko EOG);
 7. Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.) – dostawca fanpage, narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG);
 8. Google Llc. – dostawca narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych, narzędzi analitycznych, funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych oraz pakietu narzędzi biurowych Google Workspace (obszar przekazania danych: poza EOG);
 9. Twitter Inc. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG);
 10. Linkedin Corp. – dostawca funkcjonalności udostępniania treści w mediach społecznościowych (obszar przekazania danych: poza EOG).

 

Co oznacza rozróżnienie „tylko OEG / poza OEG” w kontekście przekazywania moich danych osobowych?

RODO obowiązuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w skrócie „EOG”), w skład którego wchodzą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do innego kraju niż wyżej wymienione, to przyjmuje się, że trafiają one do państwa trzeciego (a więc „poza EOG”). RODO zezwala na takie działania, ale pod pewnymi warunkami określonymi w rozdziale V tego aktu. Zapewniamy, że wszyscy odbiorcy Twoich danych poza EOG dają rękojmię zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych oraz stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

 

Czy moje dane osobowe mogą być wydane na żądanie organów państwowych?

Twoje dane zostaną udostępnione, jeżeli z takim żądaniem wystąpi uprawniony podmiot (Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.). W każdym jednak przypadku badamy podstawę prawną i zakres takiego żądania.

IV. SERWIS INTERNETOWY

 

Jakie wymogi techniczne muszę spełnić, aby móc korzystać z serwisu internetowego?

W celu skorzystania z serwisu internetowego musisz posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:

 1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
 2. dostęp do internetu;
 3. przeglądarka internetowa (dokładamy najwyższych starań, aby serwis internetowy był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari).

 

Czy korzystanie z serwisu internetowego jest bezpieczne?

Tak, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Twoim danym osobowym bezpieczeństwo, a w szczególności posiadamy aktualny certyfikat SSL.

Niezależnie od powyższego powinieneś stosować własne środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe etc.) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).

Czy serwis internetowy korzysta z pamięci podręcznej (cache) mojego urządzenia?

W celu zapewnienia Ci najwyższej jakości usług możemy korzystać z pamięci podręcznej Twojego urządzenia. Dzięki temu przy Twojej ponownej wizycie w serwisie internetowym nie są już pobierane te same dane, co znacząco poprawia szybkość i komfort korzystania z serwisu internetowego.

Jakie dane o mnie są gromadzone na serwerze, na którym znajduje się serwis internetowy?

Korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego wiąże się z koniecznością przesyłania przez Twoją przeglądarkę internetową zapytań do serwera, a ten z kolei zapisuje je w tzw. logach.

Wspomniane logi zawierają informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu, jego systemie operacyjnym oraz powiązanych z nim: adresie IP, datą i godziną Twoich odwiedzin w serwisie internetowym, długością czasu, jaki w nim spędziłeś i rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystałeś. Dane gromadzone w logach serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości, a dostęp do nich posiadają tylko upoważnione osoby.

V. COOKIES

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowo-numeryczne przesyłane do Twojej przeglądarki przez serwer obsługujący nasz serwis internetowy. Dzięki cookies nasz serwis internetowy może rozpoznawać preferowane przez Ciebie treści, a także m.in. przechowywać zapisane przez Ciebie dane (np.: zawartość koszyka w sklepie internetowym).

Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się na przeznaczonej im stronie Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Czy pliki cookies dzielą się na jakieś kategorie?

Tak. Co do zasady ciasteczka dzielą się na pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies własne związane są z naszym serwisem internetowym i służą weryfikacji, czy jesteś aktualnie zalogowany, usprawniają działanie naszego sklepu internetowego i procesu składania w nim zamówień, a także zapisują tak istotne zdarzenia jak zaakceptowanie przez Ciebie regulaminów, polityk czy wyrażenie zgód marketingowych. Z kolei pliki cookies podmiotów trzecich pozwalają na korzystanie z udostępnianych przez te podmioty treści lub funkcjonalności. Przykładowo odtwarzanie osadzonych w naszym serwisie internetowym filmów wiąże się z zaakceptowaniem polityki cookies podmiotu, który przechowuje i udostępnia ten film (np.: Vimeo, Youtube etc.). Podobnie działają wszelkie wtyczki, pozwalając na udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych (np.: Facebook, Twitter, Linkedin etc.).

 

Co wspólnego mają ze sobą pliki cookies i marketing internetowy?

Pliki cookies umożliwiają nam stosowanie tzw. remarketingu. Oznacza to, że możemy wyświetlać Ci w innych serwisach reklamy zachęcające do podjęcia określonych działań w naszym serwisie internetowym (np.: zakupienia produktu, skorzystania z promocji etc.). Ciasteczka również pozwalają na wyświetlanie Ci reklam w portalach społecznościowych takich jak Facebook. Takie pliki cookies zbierane są jednak w sposób anonimowy i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Dlaczego pytacie mnie czy wyrażam zgodę na korzystanie z plików cookies?

Zapewne zauważyłeś, że przy pierwszej wizycie w naszym serwisie internetowym wyświetliło Ci się okienko z informacją o stosowaniu przez nas plików cookies. Jesteśmy zobowiązani, aby poinformować Cię o stosowaniu plików cookies i zapytać Cię o zgodę. Wynika to z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648). Jeżeli wyraziłeś zgodę, to będziemy wykorzystywać ciasteczka zgodnie z warunkami tej polityki prywatności.

Do czego służą wam pliki cookies?

Pliki cookies pozwalają nam m.in.:

 • zapewnić Ci sprawne i szybkie funkcjonowanie serwisu internetowego;
 • umożliwić Ci zapisanie wszelkich ustawień, jakich dokonałeś w serwisie internetowym;
 • umożliwić Ci udostępnianie treści z naszego serwisu internetowego bezpośrednio na Twoim profilu w mediach społecznościowych;
 • umożliwić Ci odtwarzanie treści z serwisów zewnętrznych, które zostały osadzone w naszym serwisie internetowym;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • zapewnić, że będą kierowane do Ciebie spersonalizowane reklamy, które będą możliwie dopasowane do Twoich preferencji konsumenckich.

Czy mogę wycofać moją zgodę na korzystanie z plików cookies?

Tak. Nastąpi to automatycznie z chwilą, kiedy usuniesz nasze pliki cookies ze swojego urządzenia, a następnie zmienisz ustawienia swojej przeglądarki. W dalszej części polityki prywatności dowiesz się, jak to zrobić.

 

Chcę zmienić ustawienia mojej przeglądarki dotyczące korzystania z plików cookies, ale nie wiem, jak to zrobić.

Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek i w ich obsłudze mogą występować znaczące różnice.

By znaleźć najbardziej aktualne informacje dotyczące ustawień z zakresu plików cookies, odwiedź stronę wydawcy Twojej przeglądarki:

 1. Chrome: https://www.google.pl/chrome/
 2. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/safari
 3. Opera: https://www.opera.com/pl
 4. Edge: https://www.microsoft.com/pl-pl/edge
 5. Firefox: https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/

 

Czy zaakceptowanie plików cookies zmienia coś na moim urządzeniu?

Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu, ale w żaden sposób nie modyfikują jego ustawień, ani nie ingerują w dotychczasowy sposób jego funkcjonowania.

Czy istnieją dla mnie jakieś zagrożenia związane z zaakceptowaniem stosowania plików cookies?

Wykorzystywanie technologii cookies nie niesie ze sobą jakichkolwiek zagrożeń dla Twojego urządzenia. W szczególności zaakceptowanie stosowania ciasteczek nie sprawi, że Twoje urządzenie będzie bardziej narażone na zainfekowanie wirusami lub instalację niechcianego, szkodliwego lub złośliwego oprogramowania.

Czy niezaakceptowanie plików cookies wpływa na to, jak korzystam z serwisu internetowego?

Niestety najpewniej korzystanie przez Ciebie z serwisu internetowego nie będzie już tak szybkie i wygodne jak mogłoby być. Dodatkowo wyświetlane Ci treści nie będą spersonalizowane, a także mogą mieć charakter bardzo ogólny i w żaden sposób niedopasowany do Twoich preferencji.

VI. PROFILOWANIE

 

Czym jest profilowanie?

Profilowanie to inaczej analiza Twoich przyzwyczajeń konsumenckich. Na jej podstawie w sposób zautomatyzowany dostarczane są Ci treści, co do których istnieje największe prawdopodobieństwo, że będą Cię interesować lub w inny sposób będą dla Ciebie odpowiednie. Proces profilowania zawsze jest prowadzony na podstawie Twojej zgody.

Czy proces profilowania może w jakikolwiek sposób wpłynąć na moją sytuację prawną?

Nie. W wyniku przeprowadzonego profilowania nie zapadają żadne zautomatyzowane decyzje, które wywoływałyby w stosunku do Ciebie jakiekolwiek skutki prawne, a w szczególności takie, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszać Twoje prawa lub wolności.

Czy proces profilowania może w jakikolwiek sposób wpłynąć na moją sytuację faktyczną?

Tak. W wyniku przeprowadzonego profilowania mogą zapaść zautomatyzowane decyzje polegające na np.: przyznaniu Ci rabatu czy zaoferowaniu Ci innych, preferencyjnych warunków zakupowych. W każdym jednak przypadku do Ciebie należy decyzja, czy skorzystać z naszej oferty.

Jakie dane wykorzystywane są w procesie profilowania?

Są to:

 • informacje o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Twoje urządzenie wykorzystywane do przeglądania naszego serwisu internetowego;
 • informacje o przeglądarce, jaką wykorzystujesz do zapoznawania się z treściami umieszczonymi w naszym serwisie internetowym;
 • informacje o podstronach naszego serwisu internetowego, z którymi się zapoznałeś oraz o czasie, jaki spędziłeś na tych poszczególnych podstronach,
 • informacje o źródle Twojego wejścia do naszego serwisu internetowego;
 • informacje o przedziale wiekowym, w jakim się obecnie znajdujesz;
 • informacje o Twojej płci;
 • informacje o Twojej przybliżonej lokalizacji zawężonej jedynie do miejscowości; w jakiej się znajdujesz w chwili korzystania z serwisu internetowego.

W żadnym przypadku powyższe dane analityczne nie mogą posłużyć do zidentyfikowania Ciebie jako użytkownika naszego serwisu internetowego, a w szczególności nie zestawiamy tych danych z Twoimi danymi osobowymi.

VII. KOMUNIKACJA

 

Kiedy mogę się skontaktować z Administratorem w sprawach związanych serwisem internetowym?

Kontakt z nami jest możliwy we wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. Za dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Czy moje rozmowy telefoniczne z Administratorem są nagrywane?

Nie. Nie rejestrujemy naszych rozmów przychodzących ani wychodzących.

Czy korzystając z dostępnych w serwisie internetowym kanałów komunikacji (formularz, adres e-mail, czat, pozostawienie opinii etc.), muszę się zgodzić na przetwarzanie moich danych osobowych?

Nie musisz się zgodzić na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale jest to równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie. W takim przypadku Administrator usunie Twoją wiadomość i zawarte w niej dane osobowe.

Czy mogę usunąć treści opublikowane przeze mnie w serwisie internetowym, jak np. opinie?

Tak. W każdym czasie możesz usunąć opublikowane przez siebie treści, korzystając z funkcjonalności serwisu internetowego lub zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia. W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie publikacji treści będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenia lub obrona przed roszczeniami). W żadnym jednak przypadku okres przechowywania tych danych nie będzie dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

Czy zapisując się na newsletter lub zwracając się o wysyłanie do mnie powiadomień

o promocjach lub dostępności produktu, mogę później tę zgodę wycofać?

Tak, w każdym czasie możesz wypisać się z newslettera lub innych subskrypcji powiadomień lub zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Cię ze stosownych list odbiorców tych treści.

W takim jednak przypadku dane osobowe przekazane Administratorowi w momencie zapisu lub subskrypcji będą nadal przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (konieczność wykazania, że dane zostały zebrane za uprzednio wyrażoną zgodą). W żadnym jednak przypadku okres przechowywania tych danych nie będzie dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

Jakie treści będę otrzymywać, zapisując się na newsletter lub dokonując subskrypcji innych powiadomień?

O rodzaju i przedmiocie treści merytorycznych informujemy Cię w momencie dokonania zapisu lub subskrypcji. Administrator może na podstawie Twojej zgody wykorzystywać Twoje dane w celach związanych z marketingiem usług lub produktów, a w szczególności może wysyłać Ci informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Przez jaki okres czasu przechowywana jest korespondencja prowadzona

z Administratorem oraz związane z nią dane osobowe?

Historia Twojej komunikacji prowadzonej z Administratorem może być archiwizowana z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (dochodzenie lub obrona przed roszczeniami). Okres przechowywania tych treści uzależniony jest od ich przedmiotu i znaczenia dowodowego, ale w żadnym jednak przypadku nie będzie on dłuższy niż prawem przewidziany termin przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, który obecnie wynosi najwięcej 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego).

VIII. TREŚCI

 

Do kogo należą treści opublikowane w serwisie internetowym?

Treści należą do Administratora (jest właścicielem autorskich praw majątkowych lub posiada licencję), chyba że wprost zastrzegliśmy inaczej i wskazaliśmy ich Twórcę.

Czy mogę wykorzystać treści opublikowane w serwisie internetowym do własnych celów?

Nie. Administrator ani wprost, ani w sposób dorozumiany nie udziela Ci jakiejkolwiek licencji na wykorzystywanie treści w innym celu aniżeli zapoznawanie się z nimi w toku korzystania z serwisu internetowego. Jeżeli poszczególne treści przeznaczone są do ich rozpowszechniania, Administrator wprost to wskaże w serwisie internetowym.

IX. KONKURSY I PROMOCJE

Czy w serwisie internetowym mogą być organizowane konkursy lub promocje?

Tak, ale w takim przypadku Administrator opublikuje osobny regulamin, który wskazywać będzie warunki konkursu lub promocji, a także zakres i sposób przetwarzania danych osobowych ich uczestników.

Czym są linki afiliacyjne?

Administrator może publikować w serwisie internetowym linki afiliacyjne, które odsyłać będą Cię do treści lub ofert opublikowanych na stronach internetowych osób trzecich. Administrator dołoży najwyższych starań, aby linki afiliacyjne były wyraźnie oznaczone. Kliknięcie przez Ciebie w link afiliacyjny nie spowoduje naliczenia Ci jakichkolwiek opłat, ale Administrator może uzyskać niewielką prowizję, jeżeli dokonasz zakupów u osób trzecich, uprzednio przechodząc do interesujących Cię treści za pośrednictwem linku afiliacyjnego.

X. SKLEP INTERNETOWY

Czy składając zamówienie w sklepie muszę podać swoje dane osobowe?

Tak. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać nam swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania Twojego zamówienia. Podstawowe dane osobowe, jakich będziemy od Ciebie potrzebować, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalne dane do wystawienia faktury (firma, NIP) i ewentualnie adres do dostawy przedmiotu zamówienia.

Jakie informacje są o mnie gromadzone w związku z dokonywanymi zakupami w sklepie?

Prócz Twoich danych osobowych przechowujemy w bazie informacje o dacie złożenia zamówienia, jego wartości, produktach, jakie nabyłeś oraz o wybranym sposobie ich opłacenia i dostawy.

Jaki podmiot będzie przetwarzać moje dane osobowe, jeżeli zdecyduję się opłacić zamówienie poprzez bramkę płatności?

 

Każdy z naszych partnerów obsługujących nasze transakcje jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych. Aktualność tego wpisu możesz zweryfikować na stronie: https://e-rup.knf.gov.pl/

Warunki korzystania z bramki płatności oraz zasady, na jakich podmiot ten przetwarza Twoje dane osobowe, określa odpowiednio regulamin i polityka prywatności.

 

Jak mam złożyć reklamację i jakie dane osobowe będę musiał w związku z tym podać?

Reklamacja może być kierowana do Administratora i powinna zawierać:

 • identyfikujące Cię dane, jakie podałeś przy składaniu zamówienia lub numer tego zamówienia;
 • zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji;
 • zwięzłe określenie Twoich oczekiwań co do sposobu załatwienia przez nas reklamacji;
 • inne informacje, które uznasz, że będą dla nas przydatne przy rozpoznawaniu

Jeżeli jakiekolwiek kwestie poruszone w Polityce Prywatności są dla Ciebie niejasne lub potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem ().

Save settings
Cookies settings